begg baner

Data publikacji: 07.03.2016r.

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania Zamówień Współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Spółka BEGG zaprasza do składania ofert na:

dostawę wyposażenia i sprzętu do klubu fitness oraz siłowni zgodnie z dołączoną specyfikacją

planowanego do zakupu w ramach projektu pn.

„Dywersyfikacja działalności Begg Sp. z o. o. poprzez uruchomienie nowych innowacyjnych usług związanych z poprawą kondycji fizycznej i jakości życia”

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Begg Sp. z o.o.

Ul. Jasna 7

39-460 Nowa Dęba

 

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Dostawy

 

III. NAZWA ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 „Zakup sprzętu do siłowni i fitness”

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa wyposażenia i sprzętu do klubu fitness oraz siłowni zgodnie z dołączoną specyfikacją (Załącznik nr 1)

Kod CPV: 37440000-4

 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do dnia 31.03.2016r.

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Oferent, który:

1. Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2. Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

W przedmiotowym postępowaniu, wszelka korespondencja między zamawiającym a Wykonawcami przekazywana będzie drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres korespondencyjny Zamawiającego:

Begg Sp. z o.o.

Ul. Jasna 7

39-460 Nowa Dęba

oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z przedmiotowym postępowaniem, upoważniony jest:

: Paweł Grzęda , tel. 695 990 283 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1.  Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze ogłoszenie należy składać wyłącznie w formie pisemnej: zamkniętej kopercie oznaczonej „ogłoszenie z dnia 07.03.2016” wraz z nazwą i adresem oferenta – osobiście lub poprzez wysyłkę na adres:

Begg Sp. z o.o.

Ul. Jasna 7

39-460 Nowa Dęba

2. W przypadku ofert, które będą wysyłane, liczy się data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2016 r. o godz. 14:00.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 marca 2016r. o godzinie 15:00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Begg Sp. z o.o., ul. Jasna 7, 39-460 Nowa Dęba.

 

XI. KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria:

Cena – 100%

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.  Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim

2.  Zaleca się przygotowanie oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2. Jeśli oferta zostanie przygotowana na innym formularzu musi zawierać wszystkie informacje zawarte w formularzu oferty.

3.  Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

4.  Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 

XIII. INFORMACJA DODATKOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Dopuszcza się zmiany udzielonego zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za zgodą obu stron, w formie aneksu do zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli nastąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy oraz nieistotnych parametrów dostarczanych elementów.
 4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili.
 6. Kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy: za zwłokę w wykonaniu zamówienia naliczone będą kary umowne w wysokości 1 % wartości kontraktu netto dziennie. Za zwłokę w wykonaniu zamówienia traktuje się zarówno brak wykonania zamówienia w określonym w pkt. VI terminie, jak i niepełne bądź nieprawidłowe wykonanie zamówienia, do czasu uzupełnienia dostawy.
 7. Za dostawę sprzętu uważa się dostarczenie całości sprzętu w miejsce wskazane przez zamawiającego, ustawienie i uruchomienie urządzeń oraz instruktaż pracowników zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru .
 8. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

 

Załączniki:

docx Zapytanie ofertowe

docx Załącznik nr 1 - specyfikacja

docx Załącznik nr 2 - formularz oferty

 Nowa Dęba, 16 marca 2016 r. 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na dostawę wyposażenia i sprzętu do klubu fitness oraz siłowni.

Begg Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę wyposażenia i sprzętu do klubu fitness oraz siłowni, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 7 marca 2016 r. złożone zostały następujące oferty:

 1. ZHU INTI Jacek Tomaszuk, 21-500 Biała Podlaska, ul.Pl. Szkolny Dwór 26
  Cena netto 847 264,23 zł
 2. Prestige Sport ul. Leśna 10/46, 05-120 Legionowo
  Cena netto 497 805,60 zł
 3. Gym Eksprt Jacek Kapustka, ul. Harcerska 6, 43-300 Bielsko Biała
  Cena netto 492 000,00 zł
 4. FitnessClub24 sp. z o.o. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko Biała
  Cena netto 479 000,00 zł
 5. BistroSerwis FHU, ul. Krakowska 96A, 35-506 Rzeszów
  Cena netto 468 315,30 zł
 6. Luewo sp. z o.o., ul. Starowiejska 18, 32-800 Brzesko
  Cena netto 309 408,65 zł
 7. Marsport s.c., ul Bohaterów Getta 3, 15-444 Białystok
  Cena netto 279 751,30 zł

W przedmiotowym postępowaniu do realizacji wybrano ofertę firmy: BistroSerwis FHU, ul. Krakowska 96A, 35-506 Rzeszów z uwagi na najbardziej korzystną cenę.

Oferty firmy Luewo sp. z o.o. oraz Marsport s.c. nie spełniają warunków postępowania.

Paweł Grzęda